livius ads

מדיניות פרטיות

ליויוס (y8240648s), מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה  (להלן-"האתר"), הסוכנות מפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאספים נתונים אודות שימוש באתר. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר, שם, כתובת מייל ומספר טלפון (במידה והושארו בטופס יצירת קשר). זהו מידע הנמסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתר או בעת השארת פניה. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו משויך לפרטים האישיים של המשתמש. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, עמודים שנצפו, הצעות ושירותים בהם משתמשים התעניינו, כתובת אינטרנט (IP) שממנה בוצעה כניסה לאתר ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, הסוכנות תבקש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של הסוכנות ובאחריותה.

 השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • לצורך התאמת המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של משתמשים.

המידע שישמש את הסוכנות יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

הסוכנות לא תמסור פרטי משתמשים אישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה את המשתמש אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

הסוכנות לא תעביר לצדדים שלישיים פרטי משתמש אישיים ומידע הנאסף על פעילות משתמשים באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם יירכשו מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש לבין הסוכנות שתחייב חשיפת פרטי המשתמש.
  • אם יבצע משתמש פעולות באתר שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
  • אם הסוכנות תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפי המשתמשים.

Cookies

אתר ליוויוס משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של משתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

נקודה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הסוכנות לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל info@nekuda.co.il.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הסוכנות משמש לצורך פניה אישית אל משתמש,  הוא זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו  יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.